درباره ما

پیام مدیرعامل

خداونـد متعـال را شـاکریم کـه توفیـق خدمتگـزاری بـه کشـور عزیزمـان، ایـران را بـه مـا عنایـت فرمـوده و بـر خـود میبالیــم کــه تولیــد و تامیــن بخشــی از چرخــه سلامت را بـر عهـده داریـم. مدیریـت شـرکت بـر ایـن بـاور اسـت کــه گرین سی میتوانــد شــرکتی پیشــرو و فعــال در زمینــه سلامت ملـی باشـد. شـرکت گرین سی یـک مجموعـه دانـش بنیـان اسـت کـه از دور هــم جمــع شــدن محققیــن و دانشــگاهیان تشــکیل شــده و تصمیــم دارد در زمینــه کیفیــت و نــوآوری ســرآمد باشــد. بــرای ایــن هــدف کادری مجــرب و متخصــص از بهتریـن هـا در ایـن شـرکت گـرد هـم آمده انـد تـا علاوه بـر ارائـه غـرور آفریـن محصـولات در بـازار داخلـی، امـکان صـادرات را نیـز فراهـم آورنـد. بدون شک ارائه یک محصول با کیفیت وقابل رقابت شرط اول موفقیت در عرصه اقتصادی می باشد شرکت گرین سی افتخار دارد تا با تلفیق تجربه دانشگاهی اعضای کلیدی وتکنولوژی گامی موثر در این راستا بردارد.

 

تاریخچه شرکت

در راستاي زمينه سازي فرهنگ استفاده از مواد طبيعي با منشا دریایی در غذاي روزانه و ارتقاي سلامت جامعه، شرکت توسعه فناوری جلبک های خلیج فارس تولیدات خود را با بومی سازی کشت و پرورش جلبک اسپیرولینا آغاز نمود و پس از تلاش بی وفقه بخش تحقیق و توسعه در سال 1396 و 1398 موفــق بــه اخــذ نشــان دانــش بنیــان از معاونـت فنـاوری ریاسـت جمهـوری و سیب سلامت از سازمان غذا و دارو گردیـد.  قرار گرفتن این شرکت در بوشهر و مجاورت با خليج فارس امكان توليد محصولات سلامت بخش با كيفيت بالا از جلبک های دریایی را فراهم آورده است. این شرکت با داشتن افراد متخصص و تولید بی وقفه دانش فنی همگی دارای هدف و شعاری مشترک هستند: اعتماد و سلامتی، رشد و بالندگی

 

چشم انداز

“تبدیــل دانــش و تجربــه دانشــگاهی بــه فــرآورده سلامت بخش بـا اتـکا بـر تلاش ملـی و در جهـت رفـع نیازهــای جامعــه”.  مدیــران و کارکنــان شــرکت گرین سی بــر ایــن بــاور هســتند کــه آنچــه را کــه در پژوهشــهای خــود بــه آن دســت یافتــه انــد در راســتای تکمیــل نیازهــای غذایی و دارویی هموطنان خــود ارایــه نماینــد. بنابرایــن گرین سی میخواهــد شــرکتی پیشــرو و فعــال در زمینــه سلامت ملـی، سـازمانی دارای انگیـزه و بـا موفقیـت پایــدار باشــد. کارکنــان گرین سی در نظــر دارنــد تــا بــا تلاش و کوشــش همــواره ســبب بهبــود مســتمر کیفیــت و فرایندهــای ســازمانی باشــند.

 

ماموریت ها

دســتیابی بــه موفقیــت همیشــه وابســته بــه تحقیــق و پژوهــش اســت. شــرکت گرین سی یــک مجموعــه دانــش بنیــان اســت کــه از دور هــم جمــع شــدن دانشــگاهیان تشــکیل شــده و نــگاه رو بــه آینــده، از وظایف ماســت. هــدف مــا تولیــد و ارائــه محصولاتی اســت کــه جامعــه بــه آن نیــاز دارد. وظیفـه تـک تـک کارکنـان و مدیـران گرین سی تـلاش در جهـت افزایـش کیفیـت محصـولات و خدمـات این شـرکت اسـت. گرین سی میبایسـت در زمینـه کیفیـت ســرآمد باشــد بطوریکــه هرجــانــام گرین سی برده شــد تصویـر کیفیـت در ذهـن افـراد نقش ببنـدد.

 

معرفی واحد تحقیق و توسعه

در ایــن بخــش، کارشناســان مربوطــه بــه تحقیــق در مــورد محصــولات شــرکت، طراحــی و ایجــاد محصــولات جدیــد مناســب بــا خواســته بــازار و یــا حتــی فراتــر از دیــد بــازار، توجــه بــه اصــل تمایــز و نــوآوری، ابــلاغ تغییــرات ، بهینه ســازی فرآیندهــا، انتقــال و جــذب فناوریهــا و غیره می پردازنــد.

 

اهداف توسعه ای شرکت توســعه

  • تجاری سازی محصولات شــرکت در زمینــه غذایی و دارویی از 3 محصول به 6 محصول در سال1401 -1400 محقــق میشــود.
  • تبدیــل وضعیــت شــرکت از دانــش بنیــان نوپــا بــه دانــش بنیــان تولیــدی و همچنیــن افزایــش تعــداد محصــولات دارای مجــوز دانــش بنیــان
  • گسـترش شـبکه شـرکت هـای طـرف قـرارداد بـرای تولیـد مشـارکتی و اجـاره خطـوط تولیـد
  • صادرات به کشورهای حوزه خاورمیانه و اروپا
  • ســرمایه گذاری مشــترک بــا شــرکتهای داخلــی و خارجــی در زمینــه گســترش فعالیت هــای بازرگانــی